logotyp

Vaše právo na informace

Vaše právo na informace

Podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb povinen:

 • Srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informovat pacienta o zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách.
 • Informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby.
 • V době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby.
 • Předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi.
 • Informovat pacienta o tom, že se na poskytování zdravotních služeb mohou podílet osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace, a že pacient může přítomnost těchto osob při poskytování zdravotních služeb a nahlížení do zdravotnické dokumentace zakázat.
 • Informovat pacienta o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav, zejména o možnostech sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace.
 • Zpřístupnit jinému poskytovateli nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal konzultační služby, informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně nutné.
 • Včas informovat zákonného zástupce pacienta o propuštění z lůžkové péče 

V souvislosti s poskytováním informací o svém zdravotním stavu má pacient právo:

 • Na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu.
 • Vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě určit, kterým osobám má být podána a současně určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace, pořizovat z ní výpisy nebo kopie.
 • Vyslovit zákaz poskytovat informace o svém zdravotním stavu kterékoli osobě kdykoli po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoli odvolat.
 • Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit tyto osoby, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké.
 • Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k prvním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu náleží zákonnému zástupci i pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně a volně vyspělý.

Informovaný souhlas v ambulancích

Účelem informovaného souhlasu je poučit Vás tak, abyste skutečně porozuměl/a, v čem spočívá Váš zdravotní problém.
Co Vám plánovaný výkon přinese, jaká jsou rizika a alternativní možnosti.
Máte právo získat od svého lékaře všechny potřebné údaje k tomu, abyste mohl/a před zahájením diagnostického nebo terapeutického výkonu zasvěceně rozhodnout o udělení souhlasu či nesouhlasu s tímto výkonem. Proto v případě nejasností požádejte Vašeho lékaře o jejich objasnění takovým způsobem, abyste připravovanému výkonu porozuměl.
V ambulantní péči se odebírá informovaný souhlas (v písemné podobě) před jednotlivými rizikovými výkony. Spektrum výkonů, u kterých je nutno odebrat informovaný souhlas je dán specializací jednotlivých ambulancí.

Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Lékárna Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign